چهارمين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان ايران (خبر : 05/10/91 )

زمان بخش حضوري – كتبي جشنواره
: نيمه دوم بهمن ماه سال 1391
ثبت نام صرفاً از طريق سايت جشنواره به آدرس www.quran.ir   صورت مي گيرد .

بخش هاي جشنواره
: حضوري ، مكاتبه اي ، اينترنتي ، پيامكي ، فراخوان مقاله (مهلت ارسال مقاله 20 دي ماه )، كرسي آزادانديشي و نشستهاي تخصصي

جهت دريافت اطلاعات تكميلي به سايت جشنواره مراجعه شود .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر