1403/1/5 یکشنبه قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور؛ <span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">️آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان از ۲۶ اسفندماه/ راهنمای نحوه ثبت نام دانشجویان/ ویدئوهای آموزشی </span><br /> <br /> <strong>شرح خبر</strong> ؛ <a href="http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/2066695/2225775/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/2066695/2225775/</a>
بيشتر