1401/11/17 دوشنبه قابل توجه پذیرفته شدگان صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی - ترم دوم سال تحصيلي 1402-1401 كليه پذيرفته شدگان كه تا كنون فاقد شماره دانشجويي بوده اند ميبايست از تاريخ 1401/11/17 الي 1401/11/20 جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند. خلاصه مراحل پذيرش : تكميل مشخصات و ارسال مدارك 1- كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: - شناسه كاربري: شماره پرونده k012 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.) لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد. مثال : شناسه كاربري: k0122300707 گذرواژه: 0061111111 *درصورتيكه با شناسنامه ويا كدملي موفق به ورود به سيستم نشده ايد شماره پرونده خود را در گذروازه وارد نماييد. 2- از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد. آموزش== دانشجو== پذيرش غيرحضوري== "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود" تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد. 3-بعد از تكميل مرحله دوم جهت تشکیل پرونده و ثبت شروع به تحصیل که طی پیامک برنامه زمانبندی به اطلاع شما خواهد رسید به دانشگاه مراجعه نمایید. با شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد به سيستم مراجعه نماييد. 4- كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابت ميباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از روش زير نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد: 4-2 پرداخت الكترونيكي شهريه از مسير زير : منوي اصلي - آموزش - شهريه - پرداختهاي الكترونيكي دانشجو 5- پس از پرداخت شهريه از مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد: ثبت نام = عمليات ثبت نام = "ثبت نام اصلي"
بيشتر