1401/11/6 پنجشنبه جدول زمانبندی برگزاری مجدد آزمون دروس عمومی برگزاری آزمون مجدد حضوری دروس عمومی از 8 تا 12 بهمن ماه
با عنایت به اعتراض برخی از دانشجویان در خصوص آزمون دروس عمومی بر بستر سامانه مجازی دانشگاه، جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجویان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوری دروس عمومی مطابق موارد و جدول ذیل انجام شود. لذا خواهشمند است به صورت گسترده در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه اطلاع رسانی صورت پذیرد:
1 – آزمون‌های مجدد دروس عمومی صرفاً حضوری می‌باشد.
2- دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری دروس عمومی می‌باشند، ضروریست از تاریخ 8 لغایت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض صرفا از مسیر زیر اقدام نمایند:
پیش خوان "ارائه درخواست‌های آموزشی" – نوع درخواست "ثبت اعتراض به سوالات امتحانی" – انتخاب کددرس – ترم تحصیلی – و ثبت توضیح  "در خواست آزمون مجدد"
توجه: دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری می باشند در قسمت توضیحات سامانه صرفا عبارت "در خواست آزمون مجدد" را ثبت نمایند.  (در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن به هیچ نوع اعتراض دیگری پاسخ داده نمی شود و این تاریخ صرفا جهت انعکاس درخواست آزمون مجدد دروس عمومی می باشد).
3- مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
نکته مهم: فقط به دانشجویان معترضی که در فاصله زمانی 8 تا 12 بهمن در پیش خوان تقاضای آزمون مجدد نموده اند، امکان شرکت در آزمون مجدد داده خواهد شد.
4- به محض ثبت اعتراض توسط دانشجو در پیش خوان در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن، نمره اول حذف و نمره آزمون مجدد دانشجو در سامانه گلستان جایگزین خواهد شد.
نکته مهم: در صورتیکه دانشجویی نسبت به ثبت اعتراض اقدام نموده ولی در آزمون مجدد شرکت ننماید به جای نمره ی اول  برای دانشجو غیبت ثبت خواهد شد.
5- محل برگزاری آزمون دانشجو مرکز ثبت شده در کارت آزمون دانشجو (کارت آزمون 4011 دانشجو) بوده و به هیچ عنوان برای این آزمون امکان تغییر محل آزمون مقدور نمی باشد.
6- آزمون دروس فوق مطابق جدول ذیل به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
کددرس نام درس تاریخ آزمون ساعت آزمون
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) 1401/11/23 08:00
1233029 اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) 1401/11/23 08:00
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس 1401/11/23 09:30
1233025 انديشه اسلامي 1 1401/11/23 11:00
1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) 1401/11/23 11:00
1233026 انديشه اسلامي 2 1401/11/23 12:30
1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) 1401/11/23 12:30
1220479 انديشه سياسي امام خميني 1401/11/23 14:00
1220478 انديشه سياسي امام خميني 1401/11/23 14:00
1220424 انقلاب اسلامي ايران 1401/11/24 08:00
1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) 1401/11/24 08:00
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 1401/11/24 09:30
1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1401/11/24 09:30
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) 1401/11/24 11:00
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني 1401/11/24 11:00
1215427 تربيت بدني 1401/11/24 12:30
1215431 تربيت بدني 1401/11/24 12:30
1215429 تربيت بدني ويژه 1401/11/24 12:30
1233028 تفسيرموضوعي قرآن 1401/11/24 14:00
1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) 1401/11/24 14:00
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/11/25 08:00
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/11/25 08:00
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/11/25 09:30
1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/11/25 09:30
1233043 دانش خانواده و جمعيت 1401/11/25 11:00
1233044 دانش خانواده وجمعيت 1401/11/25 11:00
1212256 زبان خارجي 1401/11/25 12:30
1212255 زبان خارجي 1401/11/25 12:30
1212270 زبان خارجي (دانشپذیری) 1401/11/25 12:30
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/11/26 08:00
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/11/26 08:00
1215432 ورزش 1 1401/11/26 09:30
1215428 ورزش 1 1401/11/26 09:30
1215430 ورزش ويژه 1401/11/26 09:30
1213216 فارسی (دانشپذیری) 1401/11/26 11:00
1213209 فارسي 1401/11/26 11:00
1213210 فارسي 1401/11/26 11:00
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/11/25 12:30
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/11/25 12:30

 
بيشتر