1401/8/15 یکشنبه تغییر در برنامه کلاسی دروس عملی تربیت بدنی و ورزش 1 خواهران تربیت بدنی : یک شنبه ها ساعت 15:30 الی 17:00  در محل سالن ایروبیک مجموعه فرهنگیان ( روبروی دفتر شورای شهر - پارک کودک سابق ) 

ورزش1 : شنبه ها ساعت 17  الی 18:30  در محل سالن عطایی ( جنب پارک شهر )
بيشتر