1401/1/14 یکشنبه فرصت دوباره برای داوطلبان شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از ۱۴ لغایت ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ با توجه به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان محترم تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور؛
مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از ۱۴ لغایت ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ تمدید شد.
بيشتر