چهارشنبه 26 شهریور 1393 برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


برنامه کلاسی رشته هایی که لینک آنها فعال نیست متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده برنامه کلاسی می بایست نرم افزار Adobe Acrobat Reader  بر روی سیستم نصب باشد.

1 برنامه کلاسی رشته های مهندسی
2 برنامه کلاسی رشته های مدیریت،حسابداری واقتصاد
3 برنامه کلاسی رشته حسابداری ورودی 96
4 برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی 96
5 برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان
6 برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان ورودی 96
7 برنامه کلاسی رشته حقوق
8 برنامه کلاسی علوم اجتماعی
9 برنامه کلاسی رشته الهیات
10 برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی
11 برنامه کلاسی رشته جغرافیا
12 برنامه کلاسی دروس عمومی
13 برنامه کلاسی درس تربیت بدنی و ورزش 1 برادران
14 برنامه کلاسی درس تربیت بدنی و ورزش 1 خواهران

 
امتیاز دهی