پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 شروع مهلت حذف اضطراري نيمسال دوم 92-91 (خبر : 04/02/91) باتوجه به شروع مهلت حذف اضطراري از تاريخ 04/02/92  از مسير زير نسبت به انجام مرحله مذكور اقدام نماييد:

ثبت نام => حذف اضطراري =>حذف اضطراري

شايان ذكر است مهلت حذف اضطراري در تاريخ 11/02/92 به اتمام خواهد رسيد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر