یکشنبه 21 آبان 1391 مهم : حذف دروس مازاد معارف دانشجويان (خبر:21/08/91)

اطلاعيه دفتر آمار و فناوري اطلاعات در خصوص دانشجوياني كه در نيمسال اول 92-91 بيش از يك عنوان درسي از گروه معارف را انتخاب نموده اند :

دروس مازاد از گروه معارف بصورت سيستمي در سيستم گلستان از انتخاب واحد اين افراد حذف شده است.
لذا دانشجويان مذكور مي بايست مجددا انتخاب واحد خود را بررسي و كنترل نمايند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر