پنجشنبه 25 آبان 1391 ثبت نام دانشجويان علاقه مند به عضويت در انجمن هاي علمي دانشجويي (خبر : 25/08/91)
              دانشجويان علاقه مند به عضويت در انجمن علمي مي توانند جهت نام نويسي مطابق جدول زمان بندي زير به كتابخانه دانشگاه مراجعه 
              نمايند:
              شنبه: ساعت 8 تا 10 دانشجويان رشته مهندسي فناوري اطلاعات و نرم افزار و ساعت 10 تا 12 دانشجويان رشته مهندسي صنايع و مديريت پروژه
              يكشنبه: ساعت 8 تا 12 دانشجويان رشته هاي حسابداري، مديريت و اقتصاد
              دوشنبه: ساعت 8 تا 12 دانشجويان رشته حقوق
              سه شنبه: ساعت 8 تا 10 دانشجويان رشته الهيات و ساعت 10 تا 12 دانشجويان رشته علوم سياسي
              چهارشنبه: ساعت 8 تا 10 دانشجويان رشته مترجمي زبان و ساعت 10 تا 12 دانشجويان رشته علوم اجتماعي
              دانشجويان مي توانند در زمان هايي غير از ساعات فوق جهت نام نويسي به كارشناس رشته خود مراجعه نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر