1393/12/23 شنبه رشته های فعال در دانشگاه پیام نور لارستان


ردیف
رشته
1
الهیات و معارف اسلامی ( علوم قرآن و حدیث)
2
مدیریت بازرگانی
3
حقوق
4
حسابداری
5
مترجمی زبان انگلیسی
6
اقتصاد نظری
7
علوم سیاسی
8
علوم اجتماعی ( پژوهشگری علوم اجتماعی )
9
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
10
مهندسی صنایع
11
مهندسی مدیریت پروژه
12
مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )
13
مهندسی فناوری اطلاعات