1393/12/23 شنبه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو ...
متقاضیان تدریس در این واحد ، لازم است فرم درخواست را دریافت کرده و پس از تکمیل به یکی از دو روش زیر اقدام نمایند :

" دانلود فرم درخواست  "

1- ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس
pnular@gmail.com 
تذکر : موضوع ایمیل حتما " درخواست تدریس " قید گردد.

2- ارائه فرم تکمیل شده به صورت حضوری به واحد آموزش

اعضای هیئت علمی :