1391/8/21 یکشنبه آب و هوا

لارستان جزو مناطق گرم و خشك ايران است كه ميزان بارندگي آن به طور متوسط بين 200 تا 250 ميليمتر است . اين منطقه داراي تابستان گرم و طولاني و زمستان كوتاه و معتدل است . هر چند گاهي اوقات حداقل مطلق درجهْ حرارت به زير صفر مي رسد ( آذر 1366 ش ) ، ميانگين درجهْ حرارت روزانه و ماهانه غالباً چندين درجه بالاي صفر است . ( ميانگين روزانه 14/2 در بهمنن 1366 ش ) . بارندگي در اين منطقه بيشتر در فصل زمستان و منشا آن بادهاي باران آور غربي است . در بعضي از سال ها در فصل تابستان ادامهُ بادهاي موسمي اقيانوس هند به اين شهرستان كشيده مي شود و موجب بارندگي در فصل تابستان مي شود . اين بارن ها در زبان محلّي به «‌چل پسيني » (موسوم است و با طوفان و رعد و برق شديد همراه سيل آسا و زورگذر است .