1391/8/16 سه‌شنبه قلعه اژدها پيكريكي از قلاع قديمه لار قلعه (( اژدها پيكر )) است ، كه در روي يكپارچه كوه قرار دارد كه به هيچ وجه به كوهي اتصال ندارد و در سمت غرب بالاي شهر واقع شده است و چون به شكل اژدهايي است بدان نام موسوم گشته است . در بالاي آن كوه آثار عمارات قديم از قبيل سرداب و مسجد و حمام و مقبره و چاه و دولاب و آب انبار موجود است  و آثار برج و بارو و قلعه و حصار آن هم هنوز ظاهر مي باشد .

در قديم اين قلعه بوسيله طاقهاي عديده فوق هم ، كه از سنگ و ساروج ساخته شده ، با قلعه (( قدمگاه )) لار اتصال داشته است كه در زلزله چهار قرن پيش لار ، طاقهاي مزبور خراب شده كه تا كنون آثار طاق آن در زير قلعه و در خشك رودي كه از آنجا مي گذرد و در بالاي قلاع نامبرده كمي باقي است و در بالاي قلعه قدمگاه لار نيز آثار عمارات قديم و خندق باقي و برقرار است ،‌و آب انبار و قدمگاه هم در بالاي آن كوه هنوز باقي مي باشد .