1391/8/16 سه‌شنبه قلعه قدمگاه

بر فراز كوهي مشرف بر شهر قديم لار معبدي است كه مردم آن را قدمگاه مي نامند . چاهي كه از صخره هاي سنگي تراشيده شده است  محل اصلي اين معبد است ، مردم محلّي در روز هاي دوشنبه و چهارشنبه با پيمودن شيب تند كوه خود را به قدمگاه مي رسانند و با روشن كردن شمع و بستن دخيل به راز و نياز مي پردازند . آنان كه آرزويي در دل دارند خود را به سر چاه قدمگاه مي رسانند و با انداختن قند به داخل آن ، پوششي بر سر كشيده و به تماشاي سطح آب مي نشينند و معتقدند كه در صورت برآوردن نذرشان ، تحقق آن را در سطح آب چاه مشاهده خواهند كرد . تماشاي سطح آب در حالي صورت مي پذيرد كه چادري بر سر و صورت فرد كشيده مي شود تا در تاريكي ايجاد شده ديد بهتري پيدا نمايد . بناها و ساختمان هاي پيرامون اين معبد متعلق به دورهُ‌ ساساني است و قدمت آن نشان از رسوخ فرهنگ پيش از اسلام دارد .