1391/8/17 چهارشنبه لارستان در عصر پهلوي


خاندان قوام الملك شيرازي ، پس از جنگ جهاني اول ، قدرت اول فارس محسوب مي شدند . حبيب الله خان قوام كه در اين دوران والي فارس بود ، به قصد انتقام از نيروهاي لارستاني شركت كننده در انقلاب مشروطيت برآمد . او كه تمامي بدبختي ها و ناكامي هاي خانوادهُ خود را در جريان انقلاب از چشم مردم لارستان مي ديد ، از قدرت خود بر ضد مردم بي دفاع جنوب استفاده مي كرد . ظلم و ستم و اجحاف اين خاندان در لارستان موجب ويراني و خرابي بسيار شد و بسياري از مردم براي اين كه در امان بمانند به سواحل جنوب خليج فارس مهاجرت كردند . وضعيت اسفناك لارستان در مقاله اي با عنوان « قابل توجه حضرت آقاي پهلوي » در روزنامهُ حبل المتين ، چاپ كلكته شرح داده شده است . در بخشي از آن مقاله آمده است :
« امسال اگر بنا به رسم معمول هر ساله قوام الملك براي سركشي به ابواب جمعي اش از شيراز حركت نمايد ديگر بايد اسم لارستان و اوز را خصوصاً در صفحات تاريخ جستجو كرد . حالت قوام الملك امروز حالت ماري است زخم خورده كه اگر به كسي حمله نمايد به يك زخم آن را از پا در خواهد آورد بدين سبب استنباط مي شود كه اگر امسال هم به صوب لارستان حركت نمايد بايد خط محو بر لارستان و لارستاني گذاشت . آقاي پهلوي حضرتت كه از پي عمران و آبادي ايران تحمل انواع و اقسام زحمات طاقت فرسا مي فرماييد نبايد فارس را ازجزء ايران حساب فرموده ، بلكه دو اسبه تاخته و آن را از چنگال قوامي و خان خاني نجات دهيد .» ( حبل المتين ، 1326 ، ص 16 ) .