1391/8/16 سه‌شنبه برج مادر نادر


در شهر لار و در گوشهُ شرقي قلعهُ اژدها پيكر ، ساختمان گنبد‍ي چهار ضلعي وجود دارد كه به زبان محلّي آن را برج ننه نادر يا مادر نادر مي گويند . اين بنا از بخش هاي مختلف شهر به خوبي ديده مي شود . از تاريخ ساخت آن اطلاع دقيقي در دست نيست ، اما شواهد و آثار نشان مي دهد كه پايه هاي اين بناي عظيم هم زمان با بناي قلعهُ اژدها پيكر ساخته شده و احتمالاً ساختمان برج ديده باني بزرگي بوده كه از فراز آن كلّيهُ مسيرهاي ورودي شهر كنترل مي شده است . درمتن هاي دورهُ صفويه از برج كيخسروي بر فراز شهر ياد شده كه احتمالاً منظور نويسندگان آن متن ها بناي مذكور است .
در دربارهُ دليل نام گذاري اين برج و انتساب آن به مادر نادرشاه  روايتي در يك نسخهُ خطي ، به نام منتخب التواريخي ،نوشتهُ حبيب الله انصاري لاري اشكناني آمده است كه عيناً نقل مي شود :
«‌ در سال دوم از حكومت مير حمد خان لاري ، نادرشاه لشكري به سوي لارستان سوق دادي كه ماليات سنوات گذشته را از عاملين بگيرد ، اهالي لار، به جهت رفع اين شر از خود حيله اي ورزيدند و آن اين بود كه چون مادر نادرشاه تازه فوت كرده بود گنبدي كه الحال مشهور به گنبد مادر نادر است بنا گذاشتندي و آن گنبد را سياه پوش كردندي و اقامهُ عزاداري نمودندي . سركردهُ قشون نادري جوياي آن عزا و سوك از اهالي شدي ،‌گفتندي كه در تمام اين مدت ما در ماتم مادر نادرشاه مشغول تعزيه داري هستيم ، رئيس قشون چون اين اخلاص از لاريها نسبت به پادشاه يافتي از خراج و ماليات چندين سالهُ ايشان در گذشتي و عفو كردي »