1391/8/22 دوشنبه بازي چخرك

وسايل بازي : قرقره ي تخته اي ( چخرك)

شرح بازي : تعدادي بازيكن در ابتدا دايره اي را روي زمين مي كشند ، بعد هر كدام دو قرقره ي تخته اي (چخرك) را درون دايره مي نشانند ، بعد يكي از آنان بازي را بدين ترتيب شروع مي كند :
سنگي گرد را به طرف دايره پرتاب مي كند و هر ميزان قرقره از دايره خارج شد ، از آنِ پرتاب كننده است و بدين ترتيب بازي ادامه مي يابد .
تك تك افراد بازي مي كنند تا قرقره ها تمام شود. هر كدام از بازيكنان كه قرقره بيشتري داشت ، برنده مي شود و در دوره دوم او بازي را شروع مي كند.
اين بازي اين روزها فراموش شده است. اين بازي در تابستانها انجام مي گرفته است .