1391/8/22 دوشنبه بازي پتوتسك

وسايل بازي : و سايل خاصي نياز ندارد.

شرح بازي: در اين بازي مانند قايم باشك عمل مي كنند .  فقط در ابتداي بازي براي مشخص كردن گرگ ( كسي كه چشم مي گذارد) اين شعر را مي خوانند : يَنكَل – دُونكل – سِه نكَل ، 4 ، بَيلق بشكن تير انداز ، اَولُ و مَولُ ، عَلَم پتوتسك كه كلمه پتوتسك به هر كسي مي افتاد او گرگ مي شد و چشم مي گذاشت و هنگامي كه بقيه افراد پنهان مي شدند با علامت آنها شروع به گشتن مي كرد و هر كس را اول مي يافت ، او گرگ مي شد