1391/8/22 دوشنبه بازي پاتلكو

وسايل بازي:گِل(شل)

شرح بازي :اين بازي بيشتر در تابستان ها كه آب انبارها را براي آبگيري در زمستان تخليه مي كنند رواج دارد كه چندين نفر جمع مي شوند و2 به 2 به گروه هايي تقسيم مي شوند و هر كدام گلوله اي شل بر مي دارند و به صورت كاسه كوچكي(پاتلك) در مي آورند.بعد نفر اول پاتلكش را محكم از دهانه به زمين مي زد، ته پاتلك سوراخ مي شد بعد نفر دوم مقداري شل به اندازه سوراخ به نفر اول مي دهد و نفر اول باز كاسه مي سازد آنگاه نفر دوم بايد اين كار را تكرار كند اين بازي تا وقتي ادامه دارد كه شل يكي از بازيكنان تمام شود . در آخر برنده ها نيز با هم مسابقه مي دهند و بازي را تكرار مي كنند تا بالاخره يك نفر پيروز ميدان شود.