1391/8/22 دوشنبه بازي هفت دزد هفت چاله

وسايل بازي:توپ

شرح بازي:اين بازي2تا7بازيكن دارد كه شرح آن بدين صورت است:
ابتدا هفت چاله به اندازه يك توپ دستي (پشمي) كمي بزرگتر آماده مي كنند.هفت بازيكن جهت انتخاب چاله در فاصله معين مي ايستند و با يك حركت هماهنگ  به طرف چاله ها حركت مي كنند و هر كس چاله اي  را انتخاب مي كند و شخصي كه چاله وسط را گرفته بازي را شروع مي كند و جهت پرتاب توپ به فاصله 6 الي 8 متري ايستاده و توپ را به صورت غلتان روي زمين به طرف چاله ها پرتاب مي كند.
در همين حال يك نفر به عنوان داوطلب پشت چاله هفتم مي ايستد و در صورتي كه توپ در چاله وسط افتاد توپ را برداشته و به طرف آن 6 نفر باقيمانده كه در صدد هستند خود را به چاله برسانند پرتاب مي كند.اگر به يكي از آنها برخورد كند ، آن شخص پشت چاله قرار مي گيرد وشخصي كه در دور قبل پشت چاله ايستاده بود بازي را مجددا شروع مي كند .
اين بازي معمولا در ايام عيد نوروز انجام مي گرفته كه مردم به صحراهاي اطراف مي رفتند و افراد بزرگسال بيشتر اين بازي را انجام مي دادند