1391/8/22 دوشنبه بازي دارتوپا

هدف بازي: افزايش سرعت چابكي و قدرت عكس العمل

وسايل بازي : دار يا چوبي به طول 50 سانتي متروقطر3 الي 5 سانتي متر يك عدد توپ كه معمولا پارچه اي است و زميني مسطح تقريبا به طول 50 متر و عرض 30 متر
در اين بازي دار به معني چوب مي باشد و نوغ توپي كه استفاده مي شود معمولا بدين شكل است كه درون يك جوراب كهته را تا نيمه پر از تكه هاي پارچه و يك عدد سنگ گرد و كوچك مي كنند و بقيه جوراب را درون ان مي دوزند و سپس با استفاده از تكه پارچه هاي رنگي و دوختن ان به توپ آن را رنگي رنگي مي كنند كه به زبان محلي به آن توپ گلباچي گويند كه از نخ هاي ضخيم رنگي نيز ساخته مي شود.

شرح بازي :
ابتدا از زميني مستطيلي شكل حدودا به طول 50 متر و عرض 30 متر را در نظر مي گيرند ابتداي زمين در وسط حط عرضي نقطه شروع بازي است و در انتهاي آن محلي را يه عنواو دكه يا ايستگاه تعيين مي كنند پس از آن دو نفر به عنوان اسا يا استاد تعيين مي شوند و شروع به انتخاب مرد يا يار مي كنند پس از مشخص شدن گروه ها هر گروه به تعداد نفرات توپ را بار مي كنند ( مانند عمل روپايي در بازي فوتبال امروزي ) هر گزوه كه بيشتر توپ را بار كرد شروع كننده بازي است و مي بايست به توپ ضربه وارد كند و اصطلاحا در زمين بالا ( محل زدن توپ) و گروه ديگر در زمين پايين يا جاييكه مي بايست توپ را بگيرند قرار مي گيرند .
براي انجام بازي هر مرد يا يار كه معمولا دوبار حق زدن توپ را دارد با يك دست توپ را به هوا پرتاب مي كند و با دست ديگر با دار به توپ ضربه مي زند در اينجا دوحالت پيش مي آيد . اگر اين فرد موفق به ضربه زدن شد و گروه مقابل نتوانستند توپ را در هوا بگيرند مي بايست خود را به انتهاي زمين رسانده و با لمس دكه به محل شروع بازي باز گردد در اين هنگام نبايد توسط گروه مقابل با توپ زده شود همچنين او مي تواند در صورت مساعد نبودن موقعيت فرار در دكه بماند و در فرصت ديگري كه توسط يكي از ديگر از ياران خودش با زدن توپ فراهم مي شود به ابتداي زمين برگردد .