1391/8/22 دوشنبه بازي ريگ ( يك قُل دو قُل )

وسايل بازي : ريگ

شرح بازي : در بازي ريگ ، 5 قطعه تكه سنگ كوچك برداشته و سپس تعداد بچه هايي كه مي خواهند ، بازي كنند با بالا بردن دست آمادگي خود را نشاني مي دهند ، هر كس كه اول دست را بالا  كرد ، ابتدا او بازي را شروع مي كند و به ترتيب بقيه.
روش بازي به اين صورت است كه : ابتدا سنگها را روي زمين ريخته به طوري كه از هم جدا بيفتد ،سپس يكي از پنج قطعه سنگ كه به اصطلاح به آن ريگ مي گويند را برداشته و بالا انداخته و قبل از پايين آمدن اين ريگ ، مي بايست شخص بازيكن در اين فاصله ريگي را از روي زمين بردارد و سپس با همان دست ، ريگي كه در هوا پرتاب شده و در حال پايين آمدن است را بگيرد.
اين كار را ادامي مي دهد تا اينكه تمام ريگهاي روي زمين ريخته شده جمع شود .هر 5 قطعه سنگ ( ريگ ) را روي يكي از 2 دست گذاشته ( پشت دست ) و طوري به هوا پرتاب پرتاب مي كنيم كه بتوانيم آنها را با همان دست بگيريم . قبل از افتادن روي زمين ، مقدار هر سنگي كه شخص پس از پرتاب دوباره مي گيرد ، به اصطلاح 2 مَن است و در كل هر 5 قطعه سنگ برابر با 10 من است . كسي كه تعداد مَن هاي او بيشتر از بقيه باشد ، او برنده است و او بايد با انداختن آن 5 قطعه سنگ به بالا روي دست بقيه ابتدا ناخن بكشد و به نام ( خِنج آلو) و بعد با آرامي و در واقع دست را نوازش كند ( خَش واكُن).
البته لازم به تذكر است كه اگر در جريان بازي فرد بازيكن ، نتوانست سنگي را كه به هوا پرتاب كرده ، با همان دست بگيرد ، سوخته و بايد بازي را به ديگري واگذار كند.