1391/8/21 یکشنبه معادن

فقر منابع تحت الارضي و مواد اوليهُ صنعتي ،‌ سبب ِ‌ محدوديتهايي براي استقرار صنايع در منطقه شده است . با اين همه ، با توجه به معادن موجود ، امكان بالقوهُ سرمايه گذاري ،‌ در برخي صنايع وجود دارد . معادن ِ نمك ، سنگ گچ و سنگ آهك ِ‌بسياري در لارستان موجود است . براي مثال ، هماتيت در جنوب شرقي لارستان در منطقهُ هورمود وجود دارد ولي ذخيرهُ احتمالي آن مشخص نيست . از سنگ گچ و آهك اكنون دركارگاه هاي توليدي محلّي استفاده مي شود و در صورت متمركز شدن فعاليت كارگاه ها و ايجاد شركت تعاوني و بسته بندي كردن گچ ،‌بازده توليد بالاتر و توزيع ، مناسب تر خواهد بود . از گنبده هاي نمكي موجود در لارستان نيز بهره برداري مي شود و منابع منطقهُ چاهو داراي ذخيرهُ شايان توجه است . مورِّخ لاري دربارهُ معادن لارستان نوشته است .
« معدنيات تحت الارضي لارستان و كوهستان هاي آن عبارت است از سرب ، آهن ، مس ، گل گلك و زا ج سياه كه موسوم به « زاج لاري » است و در كوه تنگ « زاج » موجود است. »