1391/8/21 یکشنبه ناهمواريها

چين خوردگي هاي منطقه ُ لارستان ، جزئي از سلسله جبال زاگرس است كه در دوران سوم زيست شناسي به وجود آمده است . اين چين خوردگي ها در جهت غربي _ شرقي ، به موازات هم كشيده شده است و هر چه از شمال به جنوب حركت كنيم چين خوردگي ها فشرده تر مي شود . در حد فاصل اين چين خوردگي هاي درّه هاي باز و نسبتاً وسيع قرار دارد كه مراكز مسكوني در آنها مستقر شده است .

بلندترين رشته كوه منطقه ُ لارستان رشته كوه شو ( š ow ) با ارتفاع 2681 متر است كه در فاصلهُ 84 كيلومتري جنوب خاوري مركز شهرستان قرار دارد . ديگر رشته كوه ها ، با ارتفاع بالاي 2000 متر لارستان ، به شرح زير است :

ارتفاع از سطح دريا

جهت جغرافيايي

لاتين

نام رشته كوه

2672 متر

شمال لار

alborz

البرز

2225 متر

جنوب شرقي لار

bādeni

بادني

2216 متر

جنوب لار

pardi

پردي

2176 متر

شمال شرقي لار

aow bāde

اوباد كهنه

2150 متر

شمال شرقي لار

bardoma

بردومه

2056 متر

جنوب لار

malektir

ملك تير

2011 متر

جنوب شرقي لار

gowbast

گوبست

2005 متر

شمال لار

kurdeh

گورده

2075 متر

شرق لار

Band dozu

بند دزو

2060متر

شمال شرقي لار

siyāzangi

سياه زنگي