1391/8/22 دوشنبه بازي مايه (تيله)

وسايل بازي:مايه سنگي يا شيشه اي (تيله)

شرح بازي: در بازي فوق از گلوله اي كه گاهي شيشه اي و گاهي سنگي بود كه به آن مايه يا تيله مي گفتند و 5 گودال كوچك اندازه يك نعلبكي در امتداد هم به فاصله معين حفر مي كردند كه گودال اول شوش – گودال دوم تيرباز- گودال سوم دم باز- گودال چهارم سين باز و گودال پنجم  غار ناميده مي شد .
اختيار غار پنجم  از همه بيشتر بود. هر بازيكن مايه خود را لب گود قرار ميداد و شخص شروع كننده با ضربه زدن به مايه خود سعي مي كرد مايه ديگران را هدف بگيرد.اگر تيله ديگر بازيكنان در چاله مي افتاد آن خانه(چاله) از آنِ شخص شروع كننده مي شد ولي اگر مايه او بدون برخورد با مايه بازيكني به درون چاله مي رفت آن را بيرون آورده و از محلي نزديكترمايه بازيكن ديگر را مي زد و آن را در چاله مي انداخت تا مايه آخر كه در چاله جا مي گرفت و آن شخص برنده مي شد.
اما اگر در ضربه اول مايه شروع كننده منحرف  ميشد، نفر دوم بازي را شروع ميكرد و تا زماني كه مايه ، باز منحرف شود يا تمام خانه ها را بگيرد بازي ادامه مي يافت. در آخر شخص برنده جايزه اي از طرف ديگر بازيكنان دريافت مي كرد. اين جايزه عبارت بود از پوست شكلات يا شكلات يا درب شيشه نوشابه !!
اين بازي در تابستان ها بيشتر انجام مي شد.